بوق شیپوری

بوق شیپوری

18 اینچ آلمینیوم،رنگ نوک مدادی کوره ای ، ایرانی

21 اینچ آلمینیوم،رنگ نوک مدادی کوره ای ، ایرانی

16 اینچ ، کتابی ،ABS فشرده نشکن ، رنگ طوسی و مشکی

18 اینچ کاپیتال ، گوشواره و بست فلزی ، هندی

21 اینچ کاپیتال ، گوشواره و بست فلزی ، هندی

30 اینچ کاپیتال ، گوشواره و بست فلزی ، هندی